• 201/11 Lewis Ave
  • Rhodes
  • 2138
  • NSW
  • Australia